อาจารย์บัญชา สำรวยรื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์บัญชา สำรวยรื่น