อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Machine Learning

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พีรศุษย์ บุญมาธรรม