รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหาร คหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว