นางสาวกันย์ธนัญ สุชิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกันย์ธนัญ สุชิน