นางสาวกนิษฐ์ ดีหนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนิษฐ์ ดีหนอ