ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์