อ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา เคมี
ติดต่อ : nboonprakob@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์นาโน วัสดุศาสตร์ปิโตรเคมีปิโตรเคมี ทางตัวเร่งปฏิกิริยาพอลิเมอร์เชิงอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีเคมีอินทรีย์ เคมีสำหรับวิศวกร เคมีทั่วไป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด

อ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ