ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Ferroelectric ceramics, Materials characterizations and processing Electroceramics ceramics/เซรามิกส์ Material Sciences

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต