อาจารย์สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คติชนวิทยา,วัฒนธรรม,ภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์