ดร.รักชนก สมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.รักชนก  สมศักดิ์