นางสาวอัมฤตา สารธิวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัมฤตา สารธิวงค์