นายอนุกิจ เสาร์แก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอนุกิจ เสาร์แก้ว