อ.ดร.เฉวียง วงศ์จินดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1500

ความเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลปะยนต์การ (อุตรดิตถ์)

อ.ดร.เฉวียง วงศ์จินดา