นายสุรสิงห์ แสงโสด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุรสิงห์ แสงโสด