นายกฤต พันธุ์ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกฤต พันธุ์ปัญญา