ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา มหาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Educational Psychology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิดา มหาวงศ์