นางสาวรัตนา สิทธิอ่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรัตนา สิทธิอ่วม