ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนวิชัย สายรักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนา ด้านชุมชน ด้านสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนวิชัย สายรักษา