อาจารย์วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์