นายพิชิต พวงภาคีศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น,ระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิชิต  พวงภาคีศิริ