ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปรัชญา,สิทธิมนุษยชน,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย