อาจารย์วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม