นางสาวมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์