อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อนามัยชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม