ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤช ศรีละออ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การจัดการของเสีย, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤช ศรีละออ