อาจารย์ภูดิท เรืองรอง​

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการ,การวางแผน,การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูดิท เรืองรอง​