นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ