อาจารย์ชฎารัตน์ ถาปัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ranked set sampling regression anlysis

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชฎารัตน์ ถาปัน