นางสาวศรัญญา วัฒนานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์สารอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศรัญญา วัฒนานนท์