อาจารย์นฤภรณ์ พิมมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นฤภรณ์ พิมมงคล