ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์