รองศาสตราจารย์สุขสมาน สังโยคะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สุขสมาน สังโยคะ