ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, ด้านนวัตกรรมมัลติมีเดียออนไลน์ออฟไลน์, ด้านการใช้โดร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย