อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนการดำเนินงาน, การวางแผนการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดตารางการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม