นางสาวพิชชา ถนอมเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตวิทยาการปรึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิชชา ถนอมเสียง