นายปิยพงศ์ บางใบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการประมง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปิยพงศ์ บางใบ