นางสาวชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์