ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร สุริยะกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Statistical Process Control

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร สุริยะกาศ