นางสาวเกวลิน จันทะเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สอนและวิจัยด้านพหุวัฒนธรรม (intercultural research)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเกวลิน จันทะเดช