นางสาวปราการ ใจดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปราการ ใจดี