อาจารย์พงษ์วรินทร์ เต็งยี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลศึกษา (กรีฑา)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พงษ์วรินทร์ เต็งยี่