ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศิริน ก้อนคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศิริน ก้อนคง