อาจารย์ชวลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปฐพีวิทยา,เทคโนโลยีปุ๋ย,การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชวลิต