นางสาวอมาพร ปวงรังษี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอมาพร ปวงรังษี