ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยา แซ่ยับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสมการไดโอแฟนไทน์,ด้านทฤษฎีจำนวน,ด้านทฤษฎีเซต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยา แซ่ยับ