นายคะนอง ธรรมจันตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้าน"พลศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ"

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายคะนอง ธรรมจันตา