อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Programing , Data Science , Digital Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วีระพน ภานุรักษ์