อาจารย์ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต,การบริหารจัดการ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ