นายไพรวัลย์ ประมัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาหาร คหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายไพรวัลย์ ประมัย