อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์, โปรแกรมคณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมฤทัย เย็นใจ